Mon. Oct 18th, 2021

Nihon no sugayoshihide shushō wa, 2050-nen made ni onshitsu kōka gasu haishutsu-ryō o netto zero ni sakugen suru to iu seiyaku o happyō suru junbi o shite imasu. Sekai dai 5-i no CO 2 haishutsu-kokudearu Nihon wa, yori jizoku kanōna denryoku o sokushin suru gurīn’inishiachibu ni okure o totte iru to iu sekai-tekina hihan ni chokumen shite imasu. Saisei kanō gasu nado no sedai. Kono atarashī mokuhyō wa, kikō hendō to tatakau tame no doryoku ni oite, kuni o ōshūrengō oyobi hoka no 60-kakoku ijō to itchi sa serudeshou.

Nihon no shushō ga mu tanso shakai o jitsugen suru tame no seikakuna sukejūru o mitsumotta no wa kore ga hajimetedesu. Denryoku, tekkō, jidōsha nado no gyōkai wa, kokusai-tekina kōyaku o mitasu tame ni genkakuna sochi o kōjiru kanōsei ga arimasu. Atarashī haishutsu mokuhyō wa,-koku no senryaku-teki enerugī keikaku o kōshin suru purosesu ni mo eikyōwoataeru to yosō sa remasu.

Sono mokuteki wa, sangyō kakumei izen kara sekai no heikin kion ga 1. 5 ℃ Ijō jōshō shinai yō ni suru tame ni Pari kyōtei no shita de hitsuyō to sa reru haishutsu sakugen o saishōgen ni osaeru kotodesu. Tokutei no taimu rain ga nakatta furui mokuhyō wa, konseiki no kōhan made ni haishutsu-ryō o 80-pāsento sakugen shi,`2050-nen made ni dekirudakehayaku jisshitsu-teki ni zero ni tōtatsu suru’ kotodeshita. Mokuhyō o tassei suru tame ni, Igirisu, Doitsu, Furansu wa, tairyō no onshitsu kōka gasu o haishutsu suru sekitan karyokuhatsudenjo o haishi suru koto ni gōi shimashita. Yosoku sa reta mokuhyō o tassei suru ni wa, ōhabana kaitei ga hitsuyō ni narimasu. Tōshi-ka wa, Nihon no seisaku no akirakana henka ga, atarashī sekitan karyokuhatsudenjo o tachi ageru to iu kuni no keikaku to tairitsu shite iru koto ni kenen o hyōmei shita.

Noruu~ē no StorebrandAssetManagement no CEOdearu JanErik Saugestad wa, roitānyūsuchan’neru ni jinoyōni katatte imasu. ‘. Nyūkuraimētoinsutite~yūto kuramochi takeshi no jōkyū kikō seisaku kenkyūsha wa, kuraimētohōmunyūsu ni `kore wa hijō ni jūyōde subarashī nyūsudesu’ to katatta.

By Geeta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »